Evropska diploma iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) prvi put u Srbiji

Edukacija

Vojnomedicinska akademija je postala centar za polaganje prvog, pismenog dela ispita za Evropsku diplomu iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC)

EDAIC prvi put u Srbiji

U zemljama Evrope postoje razlike u organizaciji, sprovođenju specijalizacije iz  anesteziologije i intenzivnog lečenja, kao i proveri znanja, odnosno polaganju samog ispita na kraju specijalizacije. Evropske zemlje imaju individualne diplome, koje se dodeljuju anesteziolozima po završenoj specijalizaciji, koja je različite dužine trajanja, pa samim tim i različito prihvaćena i akreditovana u drugim zemljama. Prisutne su varijacije u kliničkoj praksi između zemalja, stepenu opremljenosti bolnica i raspoložive tehnologije, kao i broju raspoloživih, školovanih anesteziologa.

Evropi su potrebni internacionalna edukacija i ispiti među anesteziolozima sa ciljem prepoznavanja nivoa znanja koje poseduju specijalisti iz različitih zemalja, kao i zbog podizanja i ujednačavanja profesionalnih standarda.

Evropska diploma iz anesteziologije i intenzivnog lečenja (EDAIC) je ispit koji se organizuje na više jezika i polaže u dva dela posle završene specijalizacije. Ovim ispitom se proverava znanje iz bazičnih nauka i kliničkih oblasti koje su relevantne za anesteziologe. EDAIC je podržana od Evropskog borda za anesteziologiju (EBA) Evropske unije medicinskih specijalnosti (UEMS).

Postojanje ovakvog internacionalnog ispita predstavlja podsticaj za razvoj programa specijalizacije u različitim zemljama, sa ciljem da se postigne ujednačavanje i podizanje profesionalnih standarda i znanja anesteziologa u Evropi.
EDAIC se sastoji iz dva obavezna dela (Part I i Part II). Treći deo, In-Training Assessment (ITA), nije obavezan i organizuje se prema zahtevu.
Ispit je moguće, za sada, polagati na nekoliko jezika: prvi deo (Part I) na engleskom, francuskom, španskom, nemačkom, italijanskom, ruskom, mađarskom i poljskom jeziku, dok je drugi deo (Part II) moguće polagati na engleskom, francuskom, španskom, nemačkom i skandinavskim jezicima.

Vojnomedicinska akademija u Beogradu je postala jedan od evropskih centara sa akreditacijom za organizovanje i održavanje prvog dela (Part I) ispita za Evropsku diplomu.

Prvi deo ispita se organizuje svake godine krajem septembra ili početkom oktobra, simultano u svim centrima koje su na listi organizatora ispita. Tako će 2014. godine, prema utvrđenom datumu, ovaj, pismeni deo ispita biti održan na Vojnomedicinskoj akademiji, gde će polagati svi kandidati iz Evrope koji odaberu ovaj centar za mesto polaganja.
Ispit se sastoji od dva testa od po 60 pitanja (MCQ- multiple choice questions). Svaki test se polaže u trajanju od 2 sata (ukupno 4 sata). Svako pitanje ima po 5 ponuđenih odgovora; svaki odgovor se obeležava kao tačan ili netačan. Prvi test obuhvata oblasti bazičnih nauka, pitanja iz fiziologije (20 pitanja), farmakologije (20 pitanja) i fizike, kliničkih merenja i statistike (20 pitanja). Na drugom testu su pitanja iz kliničke prakse, uključujući opštu i regionalnu anesteziju, specijalizovanu anesteziju, intenzivno lečenje, internu i urgentnu medicinu.

Test se polaže na kompjuteru (on-line), a zatim se rezultati testa analiziraju od strane komiteta za ispitivanje. Svaki kandidat dobija analizu svog testa, bez obzira na ishod ispita, odnosno na to da li je položio ispit ili ne.

Za sada će na Vojnomedicinskoj akademiji biti moguće polagati ispit na engleskom jeziku, ali u budućnosti, sa daljim učešćem u organizaciji ispita, verovatno će biti moguće organizovati ispit i na srpskom jeziku.

Pismeni deo ispita je neophodno položiti da bi se polagao i usmeni deo; oba dela su neohodna za dobijanje Diplome. Danas se ova diploma smatra posebnom kvalifikacijom i titulom koja se prepoznaje. Ona obezbeđuje okvir neophodnog znanja koje je danas prihvatljivo u Evropi, kao i podsticaj za učenje, podučavanje i podizanje standarda u anesteziji.

Vojnomedicinska akademija na ovaj način, promovišući ideju Evropske diplome za anesteziju i intenzivno lečenje i organizovanjem prvog dela ispita (Part I, EDAIC) želi da utiče na podizanje standarda obrazovanja anesteziologa u Srbiji, i učini naše lekare prepoznatljivim na mapi Evrope. U isto vreme, kako je VMA zvanični centar za polaganje ovog dela ispita, svi kandidati iz drugih zemalja koji odaberu da polažu ispit u Srbiji, biće u isto vreme i naši gosti, što je prilika za promociju naše zemlje i anesteziologa koji ovde uče i rade.

Detaljne informacije o propozicijama i preporučenoj literaturi mogu se naći na sajtu:

www.esahq.org/education/edaic/about

Na Vojnomedicinskoj akademiji, za sve potrebne informacije možete kontaktirati dr sci med Vojislavu Nešković, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, email: vojkan43@gmail.com.