Statut

Na osnovu čl. 6 i 10 Zakona o Društvenim organizacijama i udruženjima građana (Sl. list SFRJ br.42/90 ), nastavljajući rad kao pravni sledbenici Udruženja anesteziologa Srbije i Crne Gore, članovi Udruženja iz Republike Srbije, ličnim izjašnjenjem, dana 2.03.2007 god. donose

S T A T U T

UDRUŽENjA ANESTEZIOLOGA I INTENZIVISTA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije je strukovno, neprofitabilno udruženje svih lekara anesteziologa i intenzivista na teritoriji Republike Srbije, osnovano radi ostvarenja zajedničkih ciljeva utvrđenih Statutom.

Član 2.

Naziv udruženja je: Udruženje lekara anesteziologa i intenzivista Srbije. Skraćeni naziv je: Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije. Sedište Udruženja određuje predsednik. Predsedništvo udruženja može da odlući da se osnuju odbori Udruženja po teritorijalnom principu. Odbori osnovani po teritoriujalnom principu donose Pravila o svom radu u skladu sa Statutom.

Član 3.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom. Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik Udruženja.

Član 4.

Udruženje ima logo i pečat. Pečat je ovalnog oblika, prečnika 4 cm po dužini i 3 cm po visini. Na pečatu je predstavljen stilizovan list biljke Atropa Belladona u sredini, oko koje je po obodu napisano: Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije. Udruženje ima i štambilj. Izgled i sadržinu podastaka štambilja određuje Predsedništvo.

Član 5.

Udruženje ima račune kod poslovnih banaka u skladu sa zakonskim propisima.

Član 6.

Udruženje je predstavljeno u Evropskom udruženju anesteziologa (ESA), Evropskom udruženju za standardizaciju medicinskih specijalizacija (UEMS) i u Evropskom centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CEEA).

II CILjEVI UDRUŽIVANjA I NAČIN NjIHOVOG OSTVARIVANjA.

Član 7.

Udruženje je osnovano i nastavlja sa radom sa ciljem da članovi Udruženja:

 • doprinose unapređenju uslova rada i daljem razvoju ove grane medicine kroz naučnu i teoretsku obradu dostignutih rezultata i primeni tih dostignuća u praktičnom radu
 • oragnizuju i sprovode medicinska istraživanja
 • učestvuju u međunarodnim i domaćim stručnim i naučnim projektima
 • učestvuju u poboljšanju nivoa stručnog znanja anesteziologa.

Član 8.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje sprovodi sledeće aktivnosti:

 • organizuje stručne sastanke
 • organizuje nacionalne simpozijume i kongrese
 • organizuje međunarodne simpozijume i kongrese
 • organizuje simpozijume i kurseve u saradnji sa evropskim i domaćim centrima za kontinuiranu medicinsku edukaciju
 • ostvaruje saradnju sa drugim udruženjima i društvima lekara i lekara anesteziologa u Srbiji i inostranstvu
 • izdaje časopis „Anestezija i intenzivna terapija“;
 • dodeljuje počasnu nagradu „Zlatna i srebrna medalja Severa Kovačeva“ za životno delo starijim i za naučni rad mladim anesteziolozima;
 • izuzetno dodeljuje i „Plaketu Severa Kovačeva“ pojedinin zaslužnim anesteziološkim organizacijama
 • obavlja druge delatnosti radi poboljšanja kvaliteta rada anesteziologa i intenzivista i zaštite njihovih interesa
 • utvrđuje standrade znanja i rada anesteziologa

Član 9.

Radi ostvarivanja aktivnosti utvrđenih ovim Statutom, donosi se Program rada kojim se predviđaju vreme, mesto i nosioci izvršenja poslova.

III ČLANSTVO

Član 10.

Članom Udruženja postaje lekar po dobijanju rešenja o specijalizaciji, koji obavlja svoj rad na teritoriji Republike Srbije i koji prihvata Statut Udruženja.

Član 11.

Članovi Udruženja imaju člansku kartu, kojom dokazuju svoje članstvo u Udruženju. Izgled i sadržinu podataka u članskoj karti određuje Predsedništvo.

Član 12.

Članovi udruženja imaju prava, obaveze i odgovornost da:

 • aktivno učestvuju u radu Udruženja
 • da biraju i budu birani u organe Udruženja
 • učestvuju u radu i odlučivanju u organima Udruženja za koje su izabrani
 • učestvuju u sprovođenju Programa Udruženja
 • budu informisani o radu Udruženja i finansijskom poslovanju
 • čuvaju i podižu ugled Udruženja

Član 13.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • istupanjem
 • isključenjem
 • smrću člana Udruženja
 • prestankom rada Udruženja

Član 14.

Član Udruženja može u svako doba izjaviti da prestaje da bude član Udruženja. Predsedništvo može da donese odluku o isključenju člana Udruženja iz Udruženja kad član:

 • svojim radom i ponašanjem šteti radu i ugledu Udruženja
 • krši odredbe Statuta Udruženja

Član 15.

Udruženje ima i počasne članove. Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Predsedništvo Udruženja. Počasnim članovima izdaju se posebne diplome.

IV JAVNOST RADA

Član 16.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada obezbeđuje se:

 • informisanjem članstva o radu Udruženja kroz izveštaje i na druge pogodne načine o radu organa Udruženja
 • održavanjem sednica Skupštine, Predsedništva i Nadzornog odbora, koje su otvorene za javnost
 • dostavljanjem podataka o radu organa Udruženja i njihovih radnih tela, putem izveštaja, informacija, biltena i javnih glasila

Član 17.

Udruženje izdaje časopis “Anestezija i intenzivna terapija”, u skladu sa Zakonom koji važi za izdavačku delatnost. Udruženje može izdavati i druge povremene publikacije radi afirmisanja rada i obezbeđenja javnosti rada Udruženja, na osnovu odluka Predsedništva Udruženja, u skladu sa Zakonom.

V ORGANI UDRUŽENjA

Član 18.

Organi Udruženja su:

 • Skupština
 • Predsedništvo
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik Udruženja

Organi iz st.l. Ovog člana mogu organizovati posebna radna tela radi pripreme za rešavanje određenih pitanja iz delokruga njihovog odlučivanja.

Član 19.

Skupština udruženja je najviši organ Udruženja. Skupštinu čine delegirani članovi – skupštinari. Skupštinari se biraju po regionalnom principu na celoj teritoriji Srbije i to tako da deset anesteziologa delegira jednog skupštinara. Broj skupštinara varira u zavisnosti od broja anesteziologa u Srbiji i za svaku izbornu skupštinu predsedništvo je dužno da utvrdi tačan broj delegata. Mandat skupštinara traje četiri godine sa mogučnošću ponovnog izbora. Skupštinar se bira najmanje dva meseca pre izborne skupštine Udruženja i o tome obaveštava Predsedništvo. Skupština se održava jednom u godinu dana, a prema potrebi i češće. Skupštinu saziva Predsednik Udruženja sam ili na predlog Predsedništva, Nadzornog odbora ili najmanje 50 članova Udruženja, najkasnije mesec dana od podnetog predloga. Izbornu Skupštinu saziva Predsednik Udruženja najkasnije mesec dana pre isteka mandata članovima Predsedništva iz prethodnog mandata.

Član 20.

Skupština udruženja:

 • bira članove Predsedništva udruženja
 • bira članove Nadzornog odbora
 • razmatra i usvaja izveštaje o radu organa Uduženja
 • donosi poslovnik o svom radu`
 • obavlja druge poslove koji su joj povereni Statutom u skladu sa Zakonom

Član 21.

Skupština punovažno radi ako je sednici prisutna većina ukupnog broja članova Skupštine. Ukoliko sednici prisustvuje manje od polovine ukupnog broja delegata, početak sednice se odlaže za jedan čas, a potom Skupština počinje da radi i odlučuje sa prisutnim brojem članova koji ne može biti manji od 30. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova javnim glasanjem ukoliko Skupština ne odluči drugačije. Bliže odredbe o načinu radu Skupštine regulišu se Poslovnikom.

Član 22.

Predsedništvo je organ upravljanja Udruženja.

Član 23.

Predsedništvo čini jedanaest članova. Predsedništvo može da koptira i dva nova člana. Mandat članova Predsedništva traje četiri godine, sa pravom ponovnog izbora. Članu Predsedništva mandat prestaje: istekom vremena na koji je izabran, ostavkom ili smenom. Član Predsedništva može u svako doba podneti ostavku bez iznošenja razloga. Član Predsedništva može biti smenjen zbog neaktivnosti ili iz drugih opravdanih razloga. Odluku o smeni donosi članovi Predsedništva na predlog Predsednika. Predsedništvo može da koptira novog člana u slučaju kada član Predsedništva podnese ostavku. Mandat ovog člana Predsedništva traje do vremena na koji je bio izabran član koji je dao ostavku. Prestanak članstva u Predsedništvu i mandat koptiranog člana potvrđuje Skupština na prvoj sednici. Predsedništvo iz svojih redova bira Predsednika i Podpredsednika. Predsedništvo imenuje sekretara Udruženja koji vrši i organizuje vršenje administrativnih poslova udruženja u skladu sa odlukama Predsedništva. Sekretar ne mora da bude član Predsedništva Udruženja.

Član 24.

Predsedništvo vrši sledeće poslove:

 • izvršava odluke, zaključke i preporuke Skupštine,
 • predlaže donošenje, izmene i dopune Statuta,
 • prati rad drugih organa Udruženja i daje predloge za unapređenje rada,
 • predlaže donošenje odluka Skupštini,
 • donosi odluke od značaja za rad Udruženja,
 • utvrđuje predlog liste počasnih članova Udruženja,
 • imenuje predstavnike udruženja u evropskim institucijama
 • određuje uređivački odbor časopisa
 • određuje komisiju za dodelu nagrada i priznanja
 • razmatra izveštaje i informacije radnih tela,
 • donosi finansijski plan i završni račun,
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima Udruženja,
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike udruživanja,
 • vrši druge poslove u skladu sa Statutom

Predstavnici udruženja u evropskim institucijama, glavni urednik časopisa i članovi komisije za dodelu nagrada i priznanja ne moraju da budu članovi Predsedništva, ali po pozivu moraju prisustvovati sastancima Predsedništva.

Član 25.

Sednice Predsedništva održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Sednice saziva predsednik, a u njegovom odsustvu podpredsednik. Predsednik je dužan da sazove sednicu na zahtev najmanje pet članova Predsedništva. Predsedništvo punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom prisutnih clanova.

Član 26.

Komitet za edukaciju Predsedništva Udruženja sastoji se od Predsednika Komiteta i različitog broja članova. Komitet ima zadatak da organizuje manje stručne sastanke edukativne prirode i o tome podosi izveštaj Predsedništvu. Predsednik edukativnog komiteta se bira na sednici predsedništva.

NADZORNI ODBOR

Član 27.

Nadzorni odbor ima tri člana, koji se biraju na Skupštini. Članovi Nadzornog odbora biraju Predsednika na prvoj sednici posle Izborne Skupštine koju saziva nastariji član nadzornog odbora. Predsednik odbora saziva sednicu po potrebi, a najmanje jednom godišnje i rukovodi njegovim radom. Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja Udruženja i korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja. O uočenim pojavama i predlozima odgovarajućih mera Nadzorni odbor obaveštava Predsedništvo i Skupštinu Udruženja.

PREDSEDNIK UDRUŽENjA

Član 28.

Predsednik Udruženja je poslovodni organ Udruženja. Predsednika Udruženja biraju članovi Predsedništva na prvoj sednici predsedništva koju saziva nastariji član predsedništva. Predsednik Udruženja je po funkciji predsednik Predsedništva. Mandat Predsednika traje četiri godine.

Član 29.

Predsednik Udruženja:

 • je odgovorno lice Udruženja
 • izvršava odluke Skupštine i Predsedništva
 • predlaže odluke koje donosi Skupština i Predsedništvo
 • zastupa i predstavlja Udruženje prema trećim licima
 • donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa sa licima sa kojima Udruženje zaključuje ugovore o radu i potpisuje te ugovore
 • donosi odluke o sistematizaciji poslova stručnih službi
 • potpisuje finansijsku dokumentaciju Udruženja
 • vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonima
 • ostvaruje saradnju sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

Član 30.

Predsednik Udruženja može biti smenjen odlukom Skupštine u slučaju postupanja protivno Statutu Udruženja Predsednik može u svako doba podneti ostavku bez obrazloženja. Novog Predsednika Predsedništvo imenuje iz svojih redova, koji saziva Skupštinu udruženja radi verifikacije mandata. Novoizabrani Predsednik ima sva prava i obaveze Predsednika do odluke Skupštine o izboru novog Predsednika. Mandat novoizabranog predsednika traje do kraja mandata na koji je bio izabran Predsednik koji je podneo ostavku.

VI SREDSTVA UDRUŽENjA

Član 31.

Za ostvarivanje svojih ciljeva Udruženje stiče potrebna sredstva u skladu sa zakonom:

 • dobrovoljnih priloga svojih članova,
 • putem ugovora i drugih pravnih poslova,
 • od poklona i priloga fizičkih i pravnih lica,
 • Izdavanjem i prodajom povremenih publikacija
 • Iz drugih izvora.

Udruženje može sticati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Član 32.

Finansijskim planom i završnim računom utvrđuju se i raspoređuju sredstva udruženja po nameni i visini za svaku kalendarsku godinu. Odluke za izvršenje finansijskog plana donosi Upravni odbor.

Član 33.

Način prikupljanja i korišćenja sredstava za finansiranje posebnih skupova i manifestacija utvrđuje se posebnom odlukom Predsedništva.

VII NAČIN DONOŠENjA IZMENA I DOPUNA STATUTA

Član 34.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta može dati Predsedništvo, Nadzorni odbor i najmanje pedeset članova Udruženja. Izmene i dopune Statuta, po predlogu koji utvrđuje Predsedništvo donose članovi Skupštine neposrednim izjašnjavanjem.

VIII PRESTANAK UDRUŽENjA

Član 35.

Udruženje prestaje sa radom odlukom donetom na sednici Skupštine udruženja.

Član 36.

Skupština udruženja u slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruženja donosi odluku da novčana sredstva i druga celokupna imovina Udruženja pripadnu Srpskom lekarskom društvu.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Statut stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se osam dana nakon donošenja. Beograd, 2.3.2007. g.

P R E D S E D N I K

______________

Dragan Vučović