“Anglo Serbian Days of Anesthesia” Congress, 25th-26th, November 2016, Belgrade

Dešavanja

NOVO

SESIJA MLADIH LEKARA: TAKMIČENJE FINAL 3!

Pozivamo Vas da učestvujete u takmičenju organizovanom za mlade lekare koji se bave anesteziologijom ili intenzivnom terapijom.

Konkurs je otvoren za: studente medicine, kliničke lekare i lekare na specijalizaciji.
Bira se najbolja prezentacija, najbolje napisan apstrakt i najbolji naučni projekat.

Molimo Vas da sažetke pripremite u skladu sa priloženim uputstvom.

Uputstvo za pripremu i slanje sažetaka:

Krajnji rok: Oktobar 20, 2016

Dužina: Sažeci mogu sadržati maksimum 250 reči.

Tačnost podataka navedenih u sažetku je odgovornost autora.

Sažeci koji nisu u skladu sa dole navedenim uputstvima će biti odbijeni.

Preporučujemo da se pogledaju sažeci sa ESA kongresa prethodnih godina koji su dostupni online (2015, 2014, 2013).
Uputsvo za pisanje sažetaka
• Sažetak treba da sadrži originalan rad ili prikaz slučaja iz oblasti anesteziologije i intenzivne terapije. Apstrakti treba da sadrže rezultate koji nisu do sada publikovani.
• Maksimalni broj reči u naslovu je 15.
• Za svakog autora navesti prezime, srednje slovo i puno ime .
• Navesti ustanovu u kojoj autor radi, jer će se naziv ustanove pojaviti u programu kongresa.
• Sažeci imaju četiri segementa:Uvod i Metodologija, koji sadrže definisan cilj istraživanja i korišćenu metodologiju; Rezultati i Zaključak, u kojima se iznose rezultati studije i njen uticaj na praksu.
• Sažeci su pisani standardnim engleskim jezikom i prate pravila engleskog pravopisa. Apstrakti napisani neadekvatno će biti odbijeni.
Sažetke slati na e-mail: info@uais.rs
Subject: Abstract Contest Final 3!